Zaczekaj! Chcemy Ci pomóc

Skontaktuj się!

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich spółka Firma Produkcyjno Handlowa "MARO" Radeccy Spółka Jawna z siedzibą w Strumieniu (dalej: „Spółka”) gromadzi, wykorzystuje i chroni Państwa dane osobowe, a także przedstawienie przysługujących Państwu praw w związku z przetwarzaniem przez Spółkę danych osobowych.
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacji.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Firma Produkcyjno Handlowa "MARO" Radeccy Spółka Jawna z siedzibą w Strumieniu, adres: ul. Główna 38, 43-246 Strumień, Bąków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000250543, posiadająca NIP 5482341103, REGON: 072739373.

Spółka z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Spółka sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt ze Spółką pod adresem e-mail: maro@worki.com.pl.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH
Informujemy, że w ramach swojej działalności Spółka może gromadzić i przetwarzać dane osobowe w celu:

 1. zawarcia i prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach serwisu internetowego dostępnego pod adresem: www.worki.com.pl (dalej: „Serwis”).
  Dane te są potrzebne w szczególności do:
  1. zawarcia i wykonania umowy,
  2. dokonania rozliczeń,
  3. dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru,
  4. korzystania przez Użytkownika wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia);
 2. zarejestrowania i zarządzania kontem Użytkownika w ramach Serwisu;
 3. udzielenia drogą elektroniczną (za pośrednictwem adresu e-mail) lub telefonicznie, odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy dostępny w ramach Serwisu;
 4. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych;
 5. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, a w szczególności w celu dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego, stosowania systemów kontroli wewnętrznej, jak również w celach analitycznych, archiwalnych i statystycznych.

RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH
Spółka przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

 1. Zarejestrowania się w Serwisie:
  1. imię i nazwisko
  2. numer telefonu
  3. adres e-mail
 2. Dokonywania zakupów w Serwisie:
  1. imię i nazwisko
  2. adres dostawy
  3. numer telefonu
  4. adres e-mail
 3. Korzystania z formularza kontaktowego w Serwisie (do wyboru przez Użytkownika):
  1. adres e-mail
   lub
  2. numer telefonu
 4. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:
  1. NIP - w przypadku żądania wystawienia faktury
  2. Adres - w przypadku żądania wystawienia faktury, jeżeli adres jest inny niż podany adres dostawy
  3. Firma przedsiębiorcy
 5. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika Sklep prosi o podanie numeru rachunku bankowego w celu dokonania zwrotu należności.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (dalej RODO).
Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy, jak również w celu rejestracji i zarządzania kontem w ramach Serwisu - jest konieczność wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO).

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w celu udzielenia drogą elektroniczną (za pośrednictwem adresu e-mail) lub telefonicznie, odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy dostępny w ramach Serwisu – jest Państwa zgoda wyrażona w chwili złożenia zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest także wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO) oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, wskazany powyżej (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak wymagane do realizacji celów przetwarzania opisanych powyżej. Niepodanie przez Państwa danych osobowych może skutkować brakiem możliwości zarejestrowania się w Serwisie, zarządzania kontem w Serwisie, zadania pytania za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie oraz dokonywania zakupów za pośrednictwem Serwisu, w tym zawarcia i realizacji umowy sprzedaży.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane odpowiednio przez następujący czas:

 1. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 1 – do czasu pełnej realizacji umowy, a później przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń oraz przepisów prawa podatkowego. W przypadku, gdy realizacja umowy nie dojdzie do skutku, dane osobowe będą niezwłocznie usuwane;
 2. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 2 – do czasu usunięcia konta w Serwisie. Usunięcie konta może nastąpić na Państwa żądanie, ale również w przypadku zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych bądź zażądania ich usunięcia;
 3. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 3 – przez okres niezbędny do wyjaśnienia sprawy w związku otrzymaniem zapytania przez formularz kontaktowy dostępny w ramach Serwisu lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych bądź zażądania ich usunięcia;
 4. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 4 i 5 – przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu przetwarzania, przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń oraz przepisów prawa podatkowego.

Po upływie wskazanych okresów dane zostaną usunięte.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
Mają Państwo prawo: 

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;
 3. przenoszenia Państwa danych osobowych;
 4. wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego (organu ochrony danych osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

ODBIORCY DANYCH
Odbiorcą Państwa danych mogą być upoważnieni pracownicy Administratora danych, podmioty świadczące usługi prawne, zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, usługi księgowo – podatkowe, dostawcy usług płatniczych, firmy kurierskie, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Spółki na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), a także podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe).
Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

PROFILOWANIE
Spółka nie podejmuje decyzji, które mają skutek prawny dla Państwa lub które wpływają na Państwa w podobny sposób i które są wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI
Administrator danych zastrzega sobie prawo zmiany Polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Serwisu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.